Đào tạo

Ngày 12-04-2018

Danh sách cán bộ trung tâm

                                                                    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
         
  ĐƠN VỊ, HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI Email; website
Cơ quan Di động
Website: dec.tnu.edu.vn
STT 1 2 3 4
I BAN GIÁM ĐỐC      
  Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Hữu Công   0913.589.758 conghn@tnu.edu.vn
  PGĐ: TS. Trương Hữu Dũng 02083.848.909 0912.221.821 thdung@tnu.edu.vn
  PGĐ: TS. Đoàn Đức Hải   0913.089.612 haidd@tnu.edu.vn
II PHÒNG CHUYÊN MÔN 02083.754.226    
  Bộ phận Đào tạo      
  Trưởng bộ phận: Dương Thị Kim Thu   01699.873.569 duongkimthu@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Bùi Thị Thu Trí   0961.555.098 Buitri.dec@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Nguyễn Thị Giang   0935.003.202 nguyengiangdttx@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Đồng Thị Thu Trang   0966.662.310 thutrangdttx@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Trần Ngọc Hà   0964.707.089 Hatn224@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Hoàng Thị Trang   0977.107.409 hoangtrang91@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Đỗ Thị Hoài Thu   01692.653.404 dothu91@tnu.edu.vn
  Bộ phận Khảo thí & ĐBCLĐT 02083.646.111    
  Trưởng bộ phận: Phùng Đức Hoàn   0912.580.335 phungduchoan@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Bế Nhật Minh   0965.483.565 minhbn@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Trương Cao Dũng   0969.361.189 truongcaodung@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Diệp   0972.202.205 Bichdiep@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Lý Thị Nhiên   01635.800.800 lynhien@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Nguyễn Thị Đan Phượng   0975.468.956 Danphuong@tnu.edu.vn
  Bộ phận Tuyển sinh & QLHV      
       
 
   
III PHÒNG TỔNG HỢP 02083.648.989    
  Bộ phận Hành chính      
  Phụ trách bộ phận: Đoàn Đức Hải   0913.089.612 haidd@tnu.edu.vn
  Chuyên viên: Lê Hải Yến   0988.253.567 lehaiyen@tnu.edu.vn
       
  Lái xe: Hà Minh Tuấn   0912.069.828 haminhtuan@tnu.edu.vn
  Bộ phận Kế toán      
  Kế toán trưởng: Trần Thị Bích Thảo   0911.525.111 thao.ttb@tnu.edu.vn
  Kế toán viên: Trần Xuân Hùng   0888.607.999  
  Kế toán viên: Đỗ Huyền Trang   0912.428.555 huyentrang@tnu.edu.vn
  Kế toán viên: Ngô Thị Vân   0983.222.612 Van.nt@tnu.edu.vn
  Kế toán viên: Trần Thị Quỳnh Trang   0987.414.143 Trantrang.dttx@tnu.edu.vn

Các bài liên quan