Tin tức & Sự kiện

Ngày 15-07-2019

Công khai thông tin theo thông tư 36/2017 năm học 2018-2019

Thực  hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công  khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Từ năm học 2018-2019, Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 18-A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo

https://www.fshare.vn/file/VT63MN4BYN23?token=1564391880

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc sau 01 năm ra trường

https://www.fshare.vn/file/EW2A1ZNZPB5G?token=1564391923

Biểu mẫu 18-C-ĐHTN: Thông báo các môn học của từng chuyên ngành

https://www.fshare.vn/file/6WSZA4IYYN39?token=1564391934

Biểu mẫu 18-D-ĐHTN: Công khai tên giáo trình, tài liệu tham khảo của từng chương trình đào tạo năm học 2018-2019

https://www.fshare.vn/file/DQD9WIL7UHK6?token=1564391946

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sỏ vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai thông tin về diện tích đất, diện tích sàn xây dựng

https://www.fshare.vn/file/R54VUBPFNRMJ?token=1564391956

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

https://www.fshare.vn/file/4R8HJXVAHARP?token=1564391967

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

https://www.fshare.vn/file/I4PZJHJ16HME?token=1564391977

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

https://www.fshare.vn/file/8QUQTPSK6UIP?token=1564391988

Biểu mẫu 01-ĐHTN: Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019

https://www.fshare.vn/file/1ZN1W7XXIGJ1?token=1564391685

Biểu mẫu 02-ĐHTN: Công khai sơ yếu lý lịch của Chuyên gia hướng dẫn theo khối ngành

https://www.fshare.vn/file/9ODI76XZTWS1?token=1564391840

Biểu mẫu 02-ĐHTN: Công khai sơ yếu lý lịch của Giảng viên chuyên môn theo khối ngành

https://www.fshare.vn/file/VT63MN4BYN23?token=1564391880

 

Theo File đính kèm

Các bài liên quan