Đào tạo

Ngày 01-09-2016

Thông báo lịch thi tốt nghiệp ĐH từ xa (đào tạo theo phương thức E-Learning) đợt 2, năm 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /ĐTTX

Về lịch thi tốt nghiệp ĐH từ xa (đào tạo theo phương thức E-Learning) đợt 2,  năm 2016

Thái Nguyên, ngày        tháng        năm 2016

 

                        Kính gửi:  - Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1

                                          - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đào tạo Edutop 64

Căn cứ vào công văn số153/ĐTTX ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa về việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, đại học từ xa năm 2016 (đào tạo theo phương thức E-Learning). Để thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp cho các lớp thuộc các ngành Luật, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Trung tâm Đào tạo từ xa thông báo một số nội dung sau:

1. Đề nghị Cơ sở liên kết và học viên kiểm tra, rà soát lại thông tin về danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, bảng điểm tổng kết toàn khóa(nếu có phản hồi trước ngày 07/9/2016 để điều chỉnh).

2. Địa điểm thi, môn thi và thời gian thi

a, Ngày thi và địa điểm thi

-         Ngày thi: Ngày 10 tháng 9 năm 2016 (Thứ bẩy).

Lưu ý: Đúng 16h30 ngày 9 tháng 9 năm 2016 (thứ sáu) yêu cầu tất cả các học viên có mặt tại địa điểm thi để làm các thủ tục dự thi, nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi.

-         Địa điểm thi: Thi tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1.

 Địa chỉ: Số 54, Nguyễn Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

b) Thời gian thi và môn thi

* Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’

- Môn thi:

+Ngành Kế toán: Môn kế toán tổng hợp

+ Ngành Quản trị kinh doanh: Môn quản trị kinh doanh

+ Ngành Luật: Môn Luật cạnh tranh

+ Ngành Tài chính ngân hàng: Môn tài chính tiền tệ

+ Ngành Công nghệ thông tin: Môn toán rời rạc

* Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’

- Môn thi:

+ Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh: Môn phân tích hoạt động kinh doanh

+ Ngành Luật: Môn luật thương mại

+ Ngành Tài chính ngân hàng: Môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

+ Ngành Công nghệ thông tin: Môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Lưu ý: - Học viên phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

             - Học viên phải mang thẻ học viên hoặc CMTND xuất trình trước khi vào phòng thi.

2. Cơ sở vật chất phục vụ thi

Theo công văn số số 153/ĐTTX ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa về việc tổ chức thi tốt nghiệp đại học từ xa năm 2016.

Lưu ý:  Nhà trường bố trí trống (kẻng…) làm hiệu lệnh giờ thi và kết thúc thi.

Trung tâm Đào tạo từ xa kính đề nghị Quý Đơn vịthông báo đến học viên thời gian thi và phối hợp triển khai kế hoạch trên.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban GĐ (để bc);

- Lưu ĐT, VT.

KT.GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

TS. Trương Hữu Dũng

Các bài liên quan