Hệ thống Đào tạo

Ngày 08-10-2015

Ngành nghề đào tạo

Căn cứ vào nhu cầu học tập của xã hội và nguồn lực ở các địa phương, hiện tại Trung tâm đang đào tạo theo hai phương thức đào tạo: Phương thức đào tạo truyền thống, Phương thức đào tạo trực tuyến (Elearning) một số ngành:

I. Phương thức đào tạo truyền thống gồm có một số ngành sau đây:

1. Cử nhân Kế toán tổng hợp
2. Cử nhân Giáo dục mầm non
3. Cử nhân Giáo dục tiểu học 
4. Cử nhân Luật

5. Cử nhân Luật kinh tế
II. Phương thức đào tạo trực tuyến (Elearning) gồm có một số ngành sau đây:

1. Cử nhân Kế toán

2. Cử nhân Luật

3. Cử nhân Tài chính ngân hàng

4. Cử  nhân Quản trị kinh doanh

5. Kỹ sư Công nghệ thông tin

6. Cử nhân Luật kinh tế

Thông tin cơ bản về tuyển sinh các chương trình ngắn hạn (cấp chứng chỉ).

1.Chương trình quản lý hành chính nhà nước

2.Chương trình quản lý giáo dục

3.Chương trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

4.Chương trình nghiệp vụ thư viện - Thiết bị dạy học

Các bài liên quan