Hệ thống Đào tạo

Ngày 08-10-2015

Thời gian đào tạo

- Những người đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương: 4,5 – 5 năm.

- Những người đã tốt nghiệp ĐH trở lên hoặc đang học ở chuyên ngành khác sẽ được rút ngắn thời gian đào tạo từ 1 – 3 năm.

- Những người đã tốt nghiệp THCN, TCCN cùng ngành: 3 – 3,5 năm.

- Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành: 2 - 2,5 năm.

Các bài liên quan