Giới thiệu

Ngày 08-10-2015

Giới thiệu về Trung tâm đào tạo từ xa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng xã hội hóa học tập nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của mọi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, nơi có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Được sự nhất trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 5 năm 2012, Đại học Thái Nguyên đã thành lập Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa (Distance Education Center Thai Nguyen University) theo Quyết định số: 446/QĐ – ĐHTN, Giám đốc ký ngày 21 tháng 05 năm 2012. Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên và có nhiệm vụ triển khai chương trình đào tạo ở bậc đại học theo hình thức từ xa.

Mục tiêu

Cung cấp cơ hội học tập, nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu khoa học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức giáo dục từ xa, không có điều kiện học tập trung tại các cơ sở đào tạo. Đặc biệt cho các đối tượng là đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn ở các tỉnh miền núi. Giúp người học cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.

Các chuyên ngành đào tạo

Hiện nay Trung tâm Đào tạo từ xa đang triển khai đào tạo các chuyên ngành với hai hình  thức: Phương thức truyền thống, và đào tạo Elearning.

+ Chương trình đào tạo theo phương thức truyền thống gồm các chuyên ngành sau:

 Cử  nhân Giáo dục mầm non

Cử  nhân Giáo dục tiểu học

Cử  nhân Luật học

Cử  nhân Kế toán tổng hợp

Cử  nhân Kinh tế nông nghiệp

Cử nhân Quản trị hành chính công

Kỹ sư Địa chính – Môi trường…

+ Chương trình đào tạo ngắn hạn gồm có các chuyên ngành sau:

Quản lý hành chính nhà nước

Quản lý giáo dục

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch…

+ Chương trình đào tạo Elearning gồm có các chuyên ngành sau:

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Luật

Cử nhân Tài chính ngân hàng

Cử  nhân Quản trị kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Cử nhân Luật kinh tế

Quy mô đào tạo

Tính đến tháng 03/2014 Trung tâm đã tuyển sinh 2.362 sinh viên (theo phương thức đào tạo truyền thống có 1.659 sinh viên; theo phương thức đào tạo Elearning có 703 sinh viên), cụ thể:

Bảng 1: Đào tạo theo phương thức truyền thống

STT

Chuyên ngành

Số lớp

Số học viên

Tỉ lệ (%)

1

Giáo dục mầm non

8

600

36%

2

Giáo dục tiểu học

2

284

17%

3

Luật học

8

572

34%

4

Kế toán tổng hợp

4

203

12%

Bảng 2: Đào tạo theo phương thức đào tạo Elearning

STT

Chuyên ngành

Số lớp

Số học viên

Tỉ lệ (%)

1

Luật kinh tế

5

265

38%

2

Kế toán tổng hợp

5

189

26%

3

Tài chính ngân hàng

5

152

22%

4

Quản trị kinh doanh

5

55

8%

5

Công nghệ thông tin

5

42

6%

 

Các bài liên quan