Giới thiệu

Ngày 08-10-2015

Chức Năng, Nhiệm Vụ của Trung Tâm

Chức năng


Chức năng cơ bản của Trung tâm là:
- Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên để tổ chức đào tạo theo hình thức từ xa, ứng dụng chương trình E-learning trong đào tạo.

 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình cấp chứng chỉ theo nhu cầu người học: Hướng dẫn viên du lịch; Nghiệp vụ sư phạm; Quản lý hành chính nhà nước; Ngoại ngữ…

- Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo qui chế đào tạo từ xa của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và các qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Quản lý công tác đào tạo, tổ chức tuyển sinh, thi, kiểm tra, thực tập, thực hành theo đúng Qui chế đào tạo từ xa của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và những văn bản qui định của Đại học Thái Nguyên.

Chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn có ngành đào tạo từ xa, với các đơn vị phục vụ đào tạo trong Đại học, để tổ chức biên soạn và xuất bản các giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập, băng hình, CD-ROM, giảng dạy trực tuyến,…theo yêu cầu đào tạo từ xa.

Phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình ở các địa phương để xây dựng và sản xuất chương trình đào tạo từ xa trên phương tiện nghe nhìn.

Trực tiếp phối hợp, liên hệ làm việc với các cơ sở liên kết đào tạo từ xa đặt ở các địa phương, để khảo sát nhu cầu người học, xây dựng kế hoạch phát triển qui mô đào tạo từ xa theo nhu cầu xã hội.

Đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên. Thanh kiểm tra công tác đào tạo và quản lý đào tạo ở các cơ sở liên kết đào tạo.

Quản lý giảng dạy, xây dựng kế hoạch đào tạo theo học kì và năm học. Lập thời khóa biểu, tổ chức phân công, mời giáo viên giảng dạy theo đúng kế hoạch đã duyệt. Theo dõi, kiểm tra tiến độ giảng dạy, chấp hành qui chế đào tạo từ xa của giáo viên.

Quản lý học tập của học viên, tổ chức sắp xếp các lớp học, phân công giáo viên phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra tình hình học tập, diễn biến tư tưởng, để có kế hoạch biện pháp giúp đỡ học viên học tập.

Quản lý và xử lý kết quả học tập của học viên theo đúng qui chế đào tạo từ xa của bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông báo kết quả học tập, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của học viên và phụ huynh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia các hoạt động phong trào văn thể.

Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo. Xây dựng trang web hiện đại để cập nhật thông tin và đào tạo trực tuyến một số học phần, những thông tin về hoạt động đào tạo từ xa.

Tham mưu, đề xuất với Đại học Thái Nguyên về các nội dung: Cấp các văn bằng, chứng chỉ; phương án liên kết, phân bổ tài chính với các các cơ sở liên kết đào tạo từ xa.

 

Các bài liên quan