Ba công khai 2021-2022

Phần I: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1 Cam kết chất lượng giáo dục Biểu 17
1.2 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2022-2023 Biểu 1
1.3 Chất lượng giáo dục thực tế  
1.3.1 Thông tin quy mô hiện tại Biểu 18A
1.3.2 Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường Biểu 18B
1.3.3 Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Biểu 18C | Khung chương trình | Thông tin môn học
1.3.4 Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2020-2021 Biểu 18D | 18D kèm link môn học
Phần 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
2.1 Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên năm 2022  
2.1.1 Diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng Biểu 19A
2.1.2 Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu Biểu 19B
2.1.3 Thông tin về học liệu của thư viện và Trung tâm số Biểu 19C
2.2 Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng Biểu 3
2.3 Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành Biểu 2  |   MySite Trung tâm Đào tạo từ xa
2.4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trung tâm Đào tạo từ xa-Đại học Thái Nguyên năm 2021 - 2022  
2.4.1 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Biểu 20A
2.4.2 Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành Biểu 20B
2.4.3 Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi Biểu 20C
2.5 Công khai hoạt động liên kết đào tạo trong nước 2021 - 2022 Liên kết
2.6 Công khai thông tin cán bộ, viên chức của Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên năm học 2021 - 2022 Liên kết
2.7 Đề án tuyển sinh Liên kết
Phần 3Công khai thu chi tài chính Biểu 21

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182