Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

I.      Chức năng:

Trung tâm Đào tạo từ xa có các chức năng chính sau đây:

1. Là đơn vị đầu mối giúp Đại học Thái nguyên tổ chức, quản lý và điều hành toàn diện công tác đào tạo từ xa của Đại học.

2. Là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các Ban và các đơn vị thành viên liên quan trong việc mở ngành học mới, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, khảo thí, quản lý sinh viên và các công tác khác liên quan đến hình thức đào tạo từ xa.

3. Chủ trì và phối hợp với Ban Đào tạo hoàn tất hồ sơ trình Giám đốc cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học của Trung tâm Đào tạo Từ xa.  

II. Nhiệm vụ:

1. Liên hệ làm việc với các cơ sở liên kết đào tạo từ xa đặt ở các địa phương để quảng bá tuyển sinh để khảo sát nhu cầu người học, xây dựng kế hoạch phát triển qui mô đào tạo từ xa theo nhu cầu xã hội. Đề xuất, trình Đại học phê duyệt và ký hợp đồng với các đơn vị liên kết, các đơn vị liên quan ở địa phương để phục vụ công tác đào tạo từ xa.

2. Phối hợp với các đơn vị đào tạo, các Ban liên quan trong Đại học xây dựng đề án mở ngành, chương trình đào tạo các ngành học, tổ chức biên soạn và xuất bản các giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập, băng hình, CD-ROM, giảng dạy trực tuyến,…theo hình thức đào tạo từ xa.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng Qui chế đào tạo từ xa của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và những văn bản qui định của Đại học Thái Nguyên.

4. Phối hợp với các đơn vị đào tạo xây dựng bộ ngân hàng đề thi cho các môn học theo hướng đào tạo từ xa. Tổ chức thi, kiểm tra chấm thi quản lý điểm theo đúng qui định.

5. Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức phân công, mời giáo viên giảng dạy theo đúng kế hoạch đã duyệt. Quản lý giảng dạy, Theo dõi, kiểm tra tiến độ giảng dạy, chấp hành qui chế đào tạo từ xa của giáo viên.

6. Quản lý học tập của học viên, tổ chức sắp xếp các lớp học, phân công giáo viên phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra tình hình học tập, diễn biến tư tưởng, để có kế hoạch biện pháp giúp đỡ học viên học tập.

7. Quản lý kết quả học tập của học viên theo đúng qui chế đào tạo từ xa của bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông báo kết quả học tập, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của học viên và phụ huynh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia các hoạt động phong trào văn thể.

8. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo. Xây dựng trang web hiện đại để cập nhật thông tin và đào tạo trực tuyến một số học phần, những thông tin về hoạt động đào tạo từ xa.

9. Phối hợp với các Ban: Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, Khảo thí và ĐBCLGDĐT, Thanh tra quản lý chất lượng đào tạo, thẩm định danh sách học viên tốt nghiệp trình Đại học cấp bằng.

10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo từ xa.

11.Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo qui định của nhà nước, Đại học Thái Nguyên và qui chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

12. Ban hành và ký các văn bản được Giám đốc Đại học ủy quyền.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên
Bộ phận Tuyển sinh:
Bộ phận Đào tạo:
Bộ phận Khảo thí:
Bộ phận Hành chính:
PGĐ Đoàn Đức Hải:
PGĐ Trương Hữu Dũng:
PGĐ Đại Học Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công:
Lượt truy cập

Tổng số: 857.853.431

Hôm qua: 6831

Đang online: 182