Đào tạo

Ngày 27-01-2020

Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi

11/10/2019 | 08:06

Tuyển dụng dựa trên năng lực và thế mạnh của ứng viên, việc phân loại bằng cấp không phải là tiêu chí hay điều kiện.

Không còn phân biệt bằng đại học chính quy hay tại chức

10/10/2019 | 07:54

Từ ngày 1/7/2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (được Quốc hội thông qua tháng 11/2018) bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm đáng chú ý.

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

08/10/2019 | 14:14

Ở nhiều nước trên thế giới, văn bằng do các trường quyết định. Hình thức đào tạo gần như không được thể hiện nhưng có ghi xếp loại.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 vừa được thông qua ngày 19/11/2018 với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về văn bằng giáo dục đại học.

19/12/2018 | 15:24

Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

25/10/2018 | 09:55

Trường ĐH phải phát triển học liệu mở để đẩy mạnh học tập suốt đời

24/10/2018 | 15:49

Hội thảo “Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn” được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên

24/10/2018 | 15:40

Học tập suốt đời là con đường duy nhất để phát triển bền vững

24/10/2018 | 15:29

Đại học Thái Nguyên: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

24/10/2018 | 15:08

Điểm thi Hà Nội 21/10/2018

21/09/2018 | 10:49

Trang 1/6 <123456>